การถ่ายภาพรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

มีความหลากหลายมากมายในการแปลผลภาพถ่าย CT ของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ในส่วนนี้เราต้องการสร้างแนวทางการแปลผลภาพถ่าย CT อย่างมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาการตัดสินใจในการทำบำบัด

การถ่ายภาพ CT