ข้อกำหนดการใช้งาน

ผู้รับ
 
เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลระหว่างประเทศจากสำนักงานใหญ่ของเราใน Ingelheim ประเทศเยอรมนี และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทั่วโลกของเรา โปรดทราบว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการอนุมัติและฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และข้อมูลเฉพาะประเทศอาจมีให้บริการเฉพาะในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ
 
การใช้เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้เอกสาร (เช่น เอกสารปกขาว ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลทางเทคนิค และคำถามที่พบบ่อย) จากเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่า (1) มีประกาศนี้ปรากฏบนสำเนาทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแสดงทั้งประกาศลิขสิทธิ์และประกาศการอนุญาตนี้ (2) การใช้เอกสารดังกล่าวจากเว็บไซต์นี้มีเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูล การบริการสื่อและไม่ใช่เพื่อเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และเอกสารจะไม่ถูกคัดลอกหรือโพสต์บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือออกอากาศในสื่อเชิงพาณิชย์และ (3) ห้ามทำการดัดแปลงแก้ไขเอกสารใดทั้งสิ้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยชัดแจ้ง และอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง การละเมิดจะถูกดำเนินคดี
 
การอนุญาตที่ระบุข้างต้นไม่รวมถึงการใช้การออกแบบหรือเลย์เอาต์ของเว็บไซต์ boehringer-ingelheim.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ได้รับอนุญาต หรือควบคุมโดยหนึ่งในบริษัทของกลุ่ม Boehringer Ingelheim องค์ประกอบของเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายรูปลักษณ์ เครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามการคัดลอกหรือส่งซ้ำเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ โลโก้ กราฟิก เสียงหรือภาพจากเว็บไซต์ Boehringer Ingelheim ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัท Boehringer Ingelheim ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เหล่านี้ สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้
 
ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ Boehringer Ingelheim ที่อ้างถึงในที่นี้ ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวอักษรหนาหรือด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ® ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของนิติบุคคลของกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์จริงที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ของบริษัทชื่อ Boehringer Ingelheim และโลโก้ของบริษัท ยกเว้นตามที่อนุญาตในที่นี้ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญา ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจมีชื่อทางการค้าที่แตกต่างกัน การติดฉลากที่แตกต่างกัน การนำเสนอผลิตภัณฑ์และความแรงของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อบริษัทในเครือของเราในกรณีที่ต้องการคำชี้แจง
 
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
กลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ขอรับรองความเหมาะสมของข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเหล่านี้ และกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดทั้งสิ้น กลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับการซื้อขาย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อและการไม่ละเมิด การเข้าถึงและการใช้งานของเนื้อหานี้ทั้งหมดนั้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หน่วยงานของกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ หากคุณควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
 
เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลในเอกสารนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็นระยะ กลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องอาจทำการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในผลิตภัณฑ์ และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ได้ทุกเวลา
 
ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เอกสาร และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
ในทุกกรณี กลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูญเสียการใช้ข้อมูลหรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การกระทำละเลย หรือการกระทำละเมิดอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เอกสาร ข้อกำหนด หรือความล้มเหลวในการให้บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
 
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
บางลิงก์ในส่วนนี้จะอนุญาตให้คุณออกจากเว็บไซต์ของ Boehringer Ingelheim และเข้าสู่เว็บไซต์ภายนอก หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการพิมพ์ของเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท Boehringer Ingelheim และไม่มีหน่วยงานของกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือลิงก์ใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว นิติบุคคลใด ๆ ก็ตามของกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim จะไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บไซต์ หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น และการมีลิงก์ใดก็ตามรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดยกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim
 
คำถามและข้อเสนอแนะ
คำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ส่งไปยัง Boehringer Ingelheim ผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล หรือผลิตภัณฑ์จำเพาะที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น แต่ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ หากผู้ใช้เอกสารเหล่านี้ให้ข้อมูลในการตอบโต้ รวมถึงข้อมูลความคิดเห็น เช่น คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งที่คล้ายกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นความลับ และกลุ่มบริษัท Boehringer Ingelheim จะไม่มีภาระผูกพันใดทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงจะมีอิสระในการทำซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลนี้ให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัดในกรณีที่จำเป็น ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยชื่อเท่านั้น
 
จดหมายข่าว
หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Boehringer Ingelheim จะส่งอีเมลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลใหม่และการเสนอข้อมูลเพื่อแจ้งให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอ หากคุณไม่สนใจบริการนี้อีกต่อไป โปรดส่งอีเมลไปที่ PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com ที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกลบจากรายชื่อผู้รับจดหมายโดยเร็ว คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ เพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างของอีเมลจดหมายข่าวแต่ละฉบับ
 
ฟีดข่าว RSS
การใช้ฟีดข่าว RSS ของ Boehringer Ingelheim อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Boehringer Ingelheim ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ได้ตลอดเวลา