สิ่งพิมพ์

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim / Rhein, เยอรมนี

ทะเบียนการค้าของศาลท้องถิ่นของ Mainz, HRB 21063
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับภาษีการค้า: DE 811 138 149

คณะกรรมการบริหาร
Carinne Brouillon
Dr. Michel Pairet
Torsten Rieck

โทรศัพท์: +49-6132-77-0
แฟกซ์: +49-6132-72-0
อีเมล: หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ press@boehringer-ingelheim.com